Hledaný výraz "Africa/pd7891/hroch-obojzivelny-hippopotamus-amphibius-african-hippo-tshukudu-game-reserve-jar"